Hello

.

สวัสดีผู้เข้าชมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายสหัสชัย  อินวงศ์วาร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ได้จัดทำเวปไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อข้างต้น

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการสอนนี้จะป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกท่าน