สื่ออื่นๆประกอบและแหล่งอ้างอิง

.ppt

การแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

สุขภาพทางสังคม

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

แรงงานต่างด้าว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

น้ำท่วมและการละลายของธารน้ำแข็ง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

อุทกภัย

วิกฤตการณ์ด้านทรัยากรน้ำ

.doc

การป้องกันน้ำท่วมเชิงบูรณการคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาที่ยั่นยืน

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและของโลก

Website

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2373104110/01.htm
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=25563.0
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/66643.html
http://www.ryt9.com/s/bmnd/673864
http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority3.htm
http://dds.bangkok.go.th/flood_protection/monkey_cheek.htm
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/25.html
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environmen%20gr.4/Intro3.html
http://lib.doe.go.th/viewdetaildoc.asp?doc_no=2371
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1178
http://answer4public.com/aticle915.html
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=365201349e02facf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s