เขตชีวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

เขตชีวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

                ไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคอินโดมาลายันเขตย่อย อนุภูมิภาคอินโดจีน (Indo-Chinese  Region)ทางตอนเหนือของประเทศ และอนุภูมิภาคซุนดาส่วนทางใต้( Sundaic Region )   แบ่งเป็น 6  เขตชีวภูมิศาสตร์

 1. ที่ราบสูงโคราช             
 2. ที่ราบสูงภาคเหนือ
 3. ที่ราบภาคกลาง                           
 4. ที่สูงตะวันออกเฉียงใต้
 5. เทือกเขาตะนาวศรี                   
 6. คาบสมุทรตอนใต้

            เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere  reserve) หมายถึงพื้นที่ซึ่งมีระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล หรือชายฝั่ง หรือระบบนิเวศทั้งหมดรวมกันโดยเป็นที่ยอมรับระดับชาติภายใต้เครือข่ายของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล   (Man  and Biosphere  Program)  ขององค์การยูเนสโก  ว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และพัฒนา        

วิธีการเสนอพื้นที่ใดเป็นชีวมณฑล       รัฐบาลประเทศนั้นจะต้องพิจารณาเสนอคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการมนุษย์และชีวมณฑล โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะ กรรมการกลางเป็นผู้ตัดสิน  
             แหล่งชีวมณฑลในโลกปัจจุบันถึง พ.ศ. 2544 มี 97 ประเทศได้ประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑล จำนวน 440 แห่ง

    เพราะเหตุใดเราจึงต้องการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

 1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
 3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณี
 5. เพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการใช้ที่ดินที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
 6. เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

 

ปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยในเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑล รวม 4 แห่ง ได้แก่
       1) พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช
       2) พื้นที่วนชีวมณฑลแม่สา ห้วยคอกม้า
       3) พื้นที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก ห้วยทาก
       4) พื้นที่สงวนชีวมณฑล ป่าชายเลนจังหวัดระนอง

 

พื้นที่เขตชีวมณฑลแบ่งออกเป็น  3  เขต 

      1. เขตแกนกลาง (Core  Area) สภาพพื้นที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูง  เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  

     2. เขตกันชน( Buffer  Area) พื้นที่อนุญาตให้จัดกิจกรรมบางอย่างได้เช่น มีการจัดการให้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาหาความรู้ทางระบบนิเวศวิทยา การศึกษาวิจัย นันทนาการ

     3. เขตรอบนอก ( Transition  Zone) เป็นพื้นที่มีชุมชนอาศัยอยู่ โดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการฝึกอบรมให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่    รู้จักการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ         
     

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s